Hopp til innhold

Leievilkår

Rental Group Crane AS - Org.nr.: 915 051 847

Utleiebetingelser for tårn- og selvreisende byggekraner pr. 01.03.20 (23 punkter)

 

Leievilkår og betingelser

Utleiebetingelsene regulerer leie av tårnkraner og tilhørende utstyr fra Rental Group Crane AS (RGC), og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt mellom partene. Alle priser er å betrakte som eks. mva.

 

Leieperiode

Leieperioden avtales skriftlig, om mulig 60 dager før montering. Ved kansellering av kontrakten vil leietaker bli belastet med 2. mnd. leie. Dersom leiestart utsettes, vil leien uansett begynne å løpe fra avtalt oppstartstidspunkt. Endringer i leieperioden skal avtales skriftlig mellom partene, og senest 4 uker før opprinnelig sluttdato. Leieperioden for kranen påbegynner når kranen ankommer kundens område, og løper inntil kranen fraktes bort fra kundens område, dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

 

Spesifikasjoner

RGC tar forbehold om tekniske datablad, som er oversendt leietaker er veiledende. Ordrebekreftelsen er regulerende for avtalen.

 

Tilbud

Tilbud på leie av kran er å anse som veiledende, inntil skriftlig ordrebekreftelse er undertegnet av begge parter.

 

Leiepris

RGC sine leiepriser er basert på normal arbeidstid, 8 timer pr. dag. 40 timer pr. uke. Ved bruk utover normal arbeidstid, avtales priser for dette i hvert enkelt tilfelle. Montering og demontering av kraner, samt servicearbeid, baseres på dagtidsarbeid i ukedager, dersom ikke annet er spesielt avtalt mellom partene.

Feil eller mangler ved montering

Eventuelle feil eller mangler skal meldes skriftlig innen 2 dagers drift av den aktuelle kranen.  Hvis utleier ikke har mottatt en slik skriftlig henvendelse, anser utleier at leieobjektet er feilfritt ved ferdigstillelse fra monteringsleder.

 

Tilleggsarbeider

Ved endrede forutsetninger i denne avtalen som ikke oppfylles av leietaker, kan RGC tilleggsfakturere alle ekstra kostnader som vi blir påført. Dette kan være endrede krokhøyder, fundamentforhold, oppstartstidspunkt og riggforhold.

 

Betalingsbetingelser

Leien forskuddsfaktureres den første i hver måned med forfall etter 30 dager. Ved forsinket betaling påløper renter, etter lov om forsinket renter mm.

 

Fremleie

Fremleie av kran kan kun skje etter skriftlig avtale med utleier.

 

Montering/demontering

Reguleres i ordrebekreftelsen. Fakturering for montering/demontering utføres uavhengig av leiefaktura, og umiddelbart etter endt montering/demontering. Ved fastpris for montering/demontering faktureres 50% ved montering, og resterende 50% ved demontering. Forsinkelser vedr. avbrudd i montering/demontering pga. vindforhold, er ikke RGC ansvarlig for.

 

Transport

Reguleres i ordrebekreftelsen, eventuelt inngår i fastpris for montering/demontering.

 

Fundamentering/grunnforhold

Leietaker er ansvarlig for at grunnforholdene er tilstrekkelige, og har nødvendig bæreevne, både for tårnkran og mobilkran som benyttes til montering/demontering. Fundamentbelastninger oppgis av RGC for den aktuelle kranoppstilling. Fundamentbekreftelse undertegnet av leietaker skal foreligge 3 dager før monteringstart.

 

Strøm

Leietaker er ansvarlig for fremføring av nødvendig strøm til kranen, samt tilkopling/avkopling. Nødvendig spenning og effektbehov er spesifisert i ordrebekreftelsen. Jording for kran må fremføres og koples til kranfoten av leietaker.

 

Ekstrautstyr

Behov for ekstrautstyr som ikke er spesifisert i ordrebekreftelsen, skal være skriftlig bestilt og priser være avtalt i forkant av levering.

 

Fremkommelighet

Leietaker skal sørge for fremkommelighet for mobilkran og transport frem til kranfundament. Bærelag for 12 tonns akseltrykk er et krav. Det må også dokumenteres at grunnforholdene tåler oppgitte støttebenstrykk for mobilkran. Det må være fremkommelighet i hele byggeperioden inn til kranfundament. Dette for å komme til med utstyr, hvis det er behov for reparasjoner under leieperioden. Kostnader vedr. stenging av gater, omskilting osv. under montering/demontering blir belastet leietaker.

 

Leietakers bruk av kran

Kranen skal kun benyttes til det den er beregnet for, og i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om drift. Dette må harmoneres med RGC sine krav om drift og vedlikehold. Dokumentert opplæring i bruk og vedlikehold av kran gis i forbindelse med overlevering. Opplæring utover dette faktureres etter medgått tid.

 

Vedlikehold

Daglig ettersyn og vedlikehold er leietakers ansvar. Daglig smøring og vedlikehold fremgår av medlevert instruksjonsbok.

Loggbok for bruk av kranen, inklusive service-logg leveres fra RGC, og fylles ut av leietaker. Loggbok skal være tilgjengelig for kontroll i leieperioden og returneres etter endt leieperiode.

 

Reparasjon

Leietaker er ansvarlig for skader og slitasje, som kan tilbakeføres til feil bruk, manglende vedlikehold eller uansvarlighet. Leietaker vil bli belastet med kostnader som oppstår i denne forbindelse, etter RGC sin prisliste og delekostnader.

 

Rengjøring

Ved tilbakelevering av kranen, skal leietaker sørge for at kranførerhus er ryddet og rengjort. RGC dokumenterer kvalitet ved levering. Hvis avvik ved tilbakelevering, vil reparasjoner/rengjøring bli fakturert separat.

 

Instruksjonsbøker

Instruksjonsbøker som er medlevert kranen skal returneres sammen med kranen. Dersom disse ikke foreligger ved tilbakelevering, vil RGC fakturere erstatningskostnadene for nye bøker.

 

Forsikringer

RGC leverer kranen ferdig sertifisert og kontrollert i.h.t myndighetenes forskrifter.

RGC har følgende forsikringer:

  • Ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for sin virksomhet som leverandør, utleier og montør av utstyret. RGC sitt ansvar er begrenset oppad til 150 G (Folketrygden grunnbeløp).
  • Yrkesskadeforsikring etter norsk lov for eget personell
  • Tingskadeforsikring på leieobjektet som dekker skader som oppstår på leieobjektet frem til ferdig montert kran på avtalt sted (leieperiodens begynnelse).

Leietaker skal som minst ha følgende forsikringer:

  • Alminnelig ansvarforsikring for virksomheten som utøves og som inkluderer «bruk av kran».
  • Yrkesskadeforsikring etter norsk lov for eget personell og fører av leieobjektet.
  • Tingskadeforsikring på «allrisk» betingelser som skal dekke alle skader (ytre og indre) som påføres leieobjektet/kranen og som oppstår og kan henføres til hendelse i leieperioden.

RGC er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for følgeskader ved driftsstans. Dette gjelder også selv om årsaken kan tilbake føres til RGC.

 

Leietakers ansvar

Leietaker er ansvarlig for alle skader som oppstår i leieperioden og ved bruk av leieobjektet. Dette gjelder både tingskader på leieobjektet, skader på andre parter og gods som blir løftet eller ført av leieobjektet.

 

Eierskap til kranen

Objektet er leaset til Utleier og er leasingselskapets (LS) eiendom. Denne avtalen er å anse som en fremleieavtale. Dersom LS hever leasingavtalen med utleier, har LS rett til å heve denne avtalen og i den forbindelse kreve at utstyret blir levert til LS eller den LS anviser. LS har alternativt rett til å overta Utleiers rettigheter iht. avtalen. I så fall overtar LS ingen av utleiers forpliktelser etter avtalen. Eventuelle innsigelser eller krav leietaker måtte ha etter avtalen eller for øvrig overfor Utleier i anledning avtalen kan ikke gjøres gjeldende mot LS.