Hopp til innhold

Etiske retningslinjer

Utstedelsesdato: 18.10.2021. Sist revidert: 15.03.2022

Introduksjon og virkeområdet

Dette dokumentet er et styrende dokument som gir en oversikt over de etiske retningslinjer som gjelder for ansatte i Rental Group. Her defineres en del prinsipper for hvordan vi skal jobbe i tråd med etiske retningslinjer.

Rental Group sine etiske retningslinjer gjelder for Rental Group styremedlemmer, ansatte og innleid personell. Vi forventer, og skal påse at våre samarbeidspartnere også opererer på en måte som er forenelig med våre etiske retningslinjer.

 

Våre verdier

Verdiene våre skal vise retning for hvordan vi i Rental Group skal arbeide og samhandle internt og eksternt. Vi skal alle bidra til å skape et bærekraftig selskap, og et bærekraftig samfunn.

 

Trust

Vi bygger tillit ved å opptre profesjonelt, og handler med integritet og respekt.

Hvordan:

Vi holder avtaler og innfrir forventinger

Vi fører en åpen og ærlig dialog

Vi søker gode løsninger i samarbeid

 

Knowledge

Vi er ledende innenfor vårt fagfelt, og tilbyr våre kunder de beste løsningene.

Hvordan:

Vi jobber kunnskapsbasert og systematisk

Vi investerer i utvikling og kompetanse

Vi deler av vår kunnskap og erfaring

 

Innovation

Vi anstrenger oss for å utvikle nyskapende og bærekraftige løsninger for våre kunder.

Hvordan:

Vi søker grønne og bærekraftige løsninger

Vi jobber aktivt med bruk av ny teknologi

Vi effektiviserer arbeidsprosesser på tvers av selskapene

 

Vårt felles ansvar

Alle som arbeider for eller representerer Rental Group skal gjøre jobbene som avtalt og alltid opptre i tråd med våre verdier. I praksis betyr dette at vi:

  • alltid sørger for å opptre innenfor gjeldende lover og regler, i tråd med våre verdier og retningslinjer.
  • søker råd hos kollegaer eller leder hvis vi er i tvil om hva som er rett eller galt.
  • aktivt jobber mot korrupsjon og trener på hvordan vi løser etiske dilemmaer.
  • er bevisste på at vi alltid er en ambassadør for Rental Group, på jobb og på fritid.

 

Leders ansvar

Våre ledere skal ta et spesielt ansvar for at alt vi gjør er i tråd med våre verdier og disse retningslinjer. I praksis betyr dette at våre leder skal:

  • være rollemodeller ved etterlevelse av våre verdier og etiske retningslinjer gjennom holdninger og atferd.
  • jobbe aktivt for å skap et godt arbeidsmiljø preget av åpenhetskultur hvor alle deler kunnskap, sier ifra og stiller spørsmål.
  • sikre at alle medarbeidere har tilstrekkelig opplæring i arbeidet med antikorrupsjon og etterlever våre verdier og etiske retningslinjer.
  • påse at vi alltid handler innenfor og etterlever konsernets styrende dokumenter, etiske retningslinjer samt gjeldene lover og regler.

 

Brudd på etiske retningslinjer

Dersom du mistenker at det foreligger kritikkverdige forhold, brudd på Rental Groups etiske retningslinjer eller annen ulovlig atferd skal du melde ifra. Det tolereres ingen form for gjengjeldelse mot en person som i god tro har en bekymring knyttet til kritikkverdige forhold i Rental Group. Dette gjelder selv om det viser seg å ikke å være noe kritikkverdig. Du kan rapportere en bekymring til nærmeste leder, eller ta kontakt med HR-avdelingen som er en del av varslingsmottaket i Rental Group. Gjeldende informasjon om varsling finner du i HMS håndboken.

 

Arbeidsmiljø

I Rental Group skal vi alltid vise respekt for, og ha tillit til hverandre. Vi skal etterstrebe en god og åpen dialog oss imellom, og med våre kunder og samarbeidspartnere. Alle i Rental Group skal behandle mennesker med respekt og aktivt jobbe mot all form for diskriminering. Det er absolutt nulltoleranse for mobbing, trakassering og ekskluderende atferd. Rental Group skal være en foregangsbedrift for inkludering av lærlinger og grupper som har vært underrepresentert i bygg og anleggsbransjen. Vi skal jobbe for likestilling uavhengig av kjønn, rase, religion, funksjonsevne eller legning, og skal bidra til likhet på alle plan i vår virksomhet.

 

Sikkerhet

I Rental Group skal vi alle komme Trygt Hjem. Ansattes sikkerhet er vår største prioritet, og ingen skal utføre arbeid som utsetter seg selv eller andre for fare. Vi har en bedriftskultur der hver enkelt bidrar til å skape en trygg og god arbeidsplass for seg selv og de rundt seg. Vi planlegger og gjennomfører aktiviteter på en måte som forhindrer skader og arbeider systematisk for å håndtere risiko. Dersom det forekommer risiko for skade fra faktorer utenfor vår kontroll, vil vi beskytte våre ansatte etter beste evne. Våre rutiner for sikkert er definert i HMS håndboken.

 

Ansettelsesvilkår og avlønning

I Rental Group jobber vi for bekjempelse av alle former for menneskehandel, tvangsarbeid og barnearbeid. Vi skal ikke benytte leverandører, underentreprenører eller arbeidskraft som er eller kan være tilknyttet til dette.

Vi i Rental Group skal etterleve alle gjeldene lover og regler relatert til arbeidsmiljø, inkludert ansettelsesvilkår og arbeidstid.

 

Kontinuerlig forbedring

I tråd med våre verdier skal vi søke vekst, utvikling og forbedring hver dag. Alle ansatte skal følge HMS-håndboken i Simployer, melde avvik i QM+ og gjør forbedringer. Vi deler vår kunnskap med våre kollegaer, og ved å forbedre våre systemer og rutiner bygger vi som selskap felles kompetanse.

 

Personvern og taushetsplikt

Alle personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes konfidensialitet beskyttes. Rental Group ivaretar personvernet til våre ansatte og alle som kommer i kontakt med vår virksomhet. Personopplysninger skal behandles og oppbevares i henhold til gjeldene lovkrav.

 

Rus, narkotika og kjøp av seksuelle tjenester

Det er et absolutt krav om 0 promille og ingen ruspåvirkning i arbeidstiden.

Kjøp av seksuelle tjenester aksepteres ikke ved oppdrag eller på forretningsreiser tilknyttet Rental Groups aktiviteter.

 

Antikorrupsjon

Ingen former for korrupsjon tolereres, og korrupsjon skal motarbeides i alle sammenhenger. Vi skal ikke gi eller motta bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler verken direkte eller indirekte for forretningsmessig eller privat vinning.

 

Habilitet og interessekonflikter

En ansatt skal ikke delta i økonomiske eller forretningsmessige aktiviteter der det kan oppstå interessekonflikt mellom bedriftens interesser og hans eller hennes personlige eller nærstående tredjeparts interesser. Dersom en ansatt opplever en situasjon der det kan sås tvil om deres habilitet skal den ansatte kontakte nærmeste leder.

 

Finansiell rapportering og ikke-finansiell rapportering

Selskapets regnskap og rapportering av finansiell og ikke-finansiell informasjon er korrekt, fullstendig og objektiv. Dette er nødvendig for etterlevelse av gjeldene lover og regler. Vi er åpne, etterprøvbare og nøyaktige i alt vi foretar oss.

 

Skatteunndragelse og hvitvasking

Skatteunndragelse er ulovlig praksis der en person eller et selskap unngår å betale en skatteforpliktelse. Rental Group aksepterer ikke at personer eller firmaer som jobber for eller på vegne av oss legger til rette for skatteunndragelse. Vær oppmerksom på uvanlige betalinger, fakturaer, banktransaksjoner eller leverandører med avvikende skattemessige behandling. Vi deltar ikke i noen som helst form for hvitvasking av penger og påser at våre finansielle transaksjoner heller ikke blir brukt til dette.

 

Nasjonal og internasjonal handel

Rental Group og spesielt Rental Group Trading foretar transaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Det er vår plikt å følge nasjonale og internasjonale retningslinjer for hvilke land man kan gjøre handler med. Listen over land som har pålagte sanksjoner over seg finner du på disse nettsidene, og det er din plikt å sette seg inn i og følge disse retningslinjene, både fra den norske regjeringen og internasjonalt.

Den norske regjering: Sanksjoner og tiltak – regjeringen.no

EU: EU Sanctions Map

Rental Group skal også føre oversikt over sine kunder, for å kunne spore sine transaksjoners historikk.

 

Utstyr og eiendeler

Rental Groups eiendeler er stilt til din rådighet for at du skal kunne utføre arbeidsoppgavene dine på en god og effektiv måte. Vi skal beskytte disse eiendelene mot tap, tyveri og misbruk. Med eiendeler menes eiendommer, maskiner, utstyr, datamaskiner, programvare, informasjon, samt immaterielle og økonomiske eiendeler.

 

Datasystemer

Ansatte skal følge de interne retningslinjene for IT sikkerhet for å unngå å utsette Rental Group for virus, nettangrep og annen kriminalitet.

 

Gaver, representasjoner og utgifter

Forretningsmessige forhold med våre samarbeidspartnere kan forsterkes og bygges gjennom legitimt samvær og sosiale sammenkomster. Samtidig kan det å gi eller akseptere gaver og gjestfrihet under visse omstendigheter bli ansett som korrupsjon. Ved tilbud av gaver, gjestfrihet, utgiftsdekning eller fordeler som kan påvirke eller se ut til å påvirke avgjørelser, skal dette ikke mottas. Under kontraktsforhandlinger, bud- eller tildelingsprosesser skal dette unngås totalt. Reiseutgifter for eget personell betales/dekkes av egen bedrift. Det skal utvises spesiell forsiktighet når forretningsgoder involverer offentlig tjenestepersonell.

 

Klima og miljø

Som ansatt i Rental Group skal du gjøre ditt ytterste, innenfor de rammene vi opererer i, for å begrense fotavtrykket vårt på miljøet. Det betyr å redusere direkte og indirekte skadelig påvirkning, inkludert utslipp av klimagasser som følge av vår virksomhet. Vi skal også bidra til innovasjon, og søke etter innovative løsninger som gjør at vi bidrar positivt for miljøet.

 

Kommunikasjon

Vi kommuniserer åpent, nøyaktig og rettferdig med våre interessenter og medarbeidere. Vi svarer faktabasert på eksterne henvendelser, samtidig som taushetsplikten overholdes. Det er avgjørende for vår integritet og vår evne til å skape verdier. Kommunikasjon på vegne av Rental Group skal være konsekvent og bare personer som har myndighet til dette kan uttale seg til media. Privat bruk av sosiale medier må overholde taushetsplikten, og det er den enkeltes ansvar å sørge for bruk av sosiale medier gjøres på en måte som ikke skader Rental Groups omdømme eller interesser.