Leievilkår

 

Rental Group Ekspert AS (RGE)

Organisasjonsnummer: 913 534 050 

 

 

FORMÅL

Disse generelle utleiebetingelser har som formål å regulere betingelser ved leie av maskiner og utstyr. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som kommer frem i disse leievilkårene skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til inngått avtale.

 

LEVERING

Utleiemaskin/utstyr stilles til disposisjon fra det i kontrakten nevnte begynnelsestidspunkt. Ansvaret for maskinen går over på leietaker fra det øyeblikk den utleveres fra utleiers lager og til den avleveres etter endt bruk ved utleiers lager. Transporten fra og til avtalt lagringssted skjer for leietakers regning og risiko (EXW). Så lenge leietaker skal hente utleiemaskinen og dette ikke er gjort innen 5 dager, er utleier ikke lenger forpliktet til å holde utleiemaskinen til disposisjon, og han kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietaker. Utleier har rett til den i kontrakten fastsatte leie for den tid som er forløpt inntil avtalen heves.

 

LEIEPERIODE

Leietiden løper fra og med den dag utstyret stilles til disposisjon fra vårt depot, til og med den dag utstyret blir meldt ledig, eller returnert vårt depot. Leietiden for maskiner og utstyr som betjenes av en bruker beregnes for virkedager (5 dagers uke) 1 skift, maks 40 timer, dersom ikke annet er avtalt. Det belastes ikke for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk på disse dager For utstyr og annet som ikke betjenes f.eks. slampumper, vifter, container, arbeidsbrakker o.l. belastes døgnleie – alle dager.

Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) – be om pris. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd.

Maskiner som avmeldes etter kl 09:00 vil bli belastet med en ekstra dag.

Helgeleie: Helgeleie beregnes fra fredag kl 14, og blir belastet 2 dager leie.

 

LEIEBETALING

Leien betales forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietiden er lenger enn en måned, betales forskuddsvis en måned av gangen. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan bare skje med utleiers samtykke. Eventuell endringer/ombygging dekkes av leietaker utenom den avtalte leie.

Leietiden for maskiner og utstyr som betjenes av en bruker beregnes normalt for virkedager (5 dagers uke) 1 skift, maks 40 timer, skal utleiemaskin/utstyr betjenes utover dette skal det avtales skriftlig. Det belastes ikke for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre

utleiemaskin/utstyret er i bruk på disse dager. For utstyr og annet som ikke betjenes f.eks. slampumper, vifter, containere, arbeidsbrakker o.l. belastes døgn leie – alle dager.

 

UTLEIERS FORPLIKTELSER

Ved levering skal utleiemaskinen være i driftsmessig stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldende. Etter utløpet av 2 virkedager og der leietaker ikke har meddelt fra om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Såfremt den leverte utleiemaskin avviker fra avtalen, skal leietaker omgående varsle utleier som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlig mangel ikke blir utbedret, har leietaker rett til å

si opp avtalen. Oppsigelsen må skje skriftlig og leietaker er forpliktet til å tilbakelevere utleiemaskinen for egen regning.

 

LEIETAKERS FORPLIKTELSER

Leietaker er forpliktet til å foreta daglig driftsmessig vedlikehold og til å følge de vedlikeholds-, bruksforskrifter- og brukermanualer for utrustningen. Leietaker må således bare bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøreoljer) som er foreskrevet. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler

og hjelpestoffer.

Leietaker er likeledes forpliktet til å utføre og bekoste nødvendige små reparasjoner og utskiftning av deler som må byttes ut under drift. Det skal kun brukes originale komponenter fra produsent. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeid kan avtales. Leietaker plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, har nødvendige kompetansebevis og således har de nødvendige ferdigheter til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietaker plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietaker plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt ved forespørsel. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleier.

Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

 

LEIETAKERS RISIKO OG ANSVAR

Leietaker har risiko for utleiemaskinen og hefter for all skade som påføres maskinene i leieperiode. Ved enhver skade må utleier underrettes straks uten hensyn til skyld eller årsak. Leietaker er forpliktet til å tilbakelevere utleiemaskinen i samme stand som ved levering, med unntagelse av den forringelse som normal bruk og elde har påført den. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietaker. Dersom maskinen påføres skader som kan dekkes av

forsikring, se punktet «Forsikring»

 

SERVICE – VEDLIKEHOLD – SERTIFISERING

Årlig service og sertifisering av maskinene dekkes av RG Ekspert. Arbeidet med det skal skje innenfor normal arbeidstid. Maskinvedlikehold i leieperioden utføres og dekkes av leietaker.

 

FORSIKRING

Leietaker har ansvaret for eventuelle tings-, formue-, person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre tredjepart i leieperioden.

Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måte; Forsikring som svarer for:

 • Brann (inkl. Eksplosjon og lynnedslag).
 • Tyveri/innbruddskade.
 • Ansvar etter bilansvarsloven (når maskinene benyttes som kjøretøy)

Følgende unntak gjelder:

 • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet.
 • Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter / opplæring.
 • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Kjøretøyets kaskoforsikring gjelder annen skade på forsikret objekt oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Når maskinens egne innretninger, slik som skuffe, kjettinger som løsner osv., er årsaken til skaden, kan ikke skaden anses å ha skjedd som følge av ytre påvirkning.

SKADER

Ved skader skal utleieren kontaktes umiddelbart, deretter skal det fylles ut skademeldingsskjema som sendes til utleier. Når skader er oppstått plikter leietaker hvis mulig å medvirke til at skade begrenses.

 

PREMIE

Premie for forsikring belastes leietaker med 6 % av brutto leiebeløp.

 

EGENANDELER VED KASKOSKADE OG TYVERI

Maskinens verdi               Egenandel

0 kr              – 1 500 000 kr         15 000 kr

1 500 000 kr -3 000 000 kr           25 000 kr

3 000 000 kr -5 000 000 kr           40 000 kr

5 000 000 kr  200 000 kr

Dersom leietaker er selvassurandør, frafaller krav om premie, men leietaker bærer da hele forsikringsansvaret for leieobjektet.

RG Ekspert gir ingen driftsgaranti på maskiner og er derfor ikke økonomisk ansvarlig ved driftsstans på utstyr.

 

OPPSIGELSE

Så lenge utleiemaskinen ikke behandles tilfredsstillende, kan utleier si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning, og avhente maskinen på leietakers bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales i rett tid, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.

 

TILBAKELEVERING

Innen leietidens utløp er leietaker forpliktet til å bringe utleiemaskinen tilbake til lager for egen regning. Utleier er berettiget til på leietakers bekostning å foreta den slutt reparasjon som måtte være nødvendig for å sette utleiemaskinen i samme stand som ved levering, jfr. «Leietakers forpliktelser», etter felles besiktigelse. Utleiemaskin/utstyr skal tilbakeleveres i god operasjonell tilstand, med dette menes: Utleiemaskin/utstyr skal leveres tilbake komplett iht. tilstandskontroll, rengjort, eksterne skader skal være utbedret og ødelagte komponenter skal erstattes med nye. Utleier vil ikke pålegge leietaker å skifte fungerende komponenter. Utleiemaskin/utstyr skal være fri for elektriske, mekaniske og hydrauliske defekte

 

TILLEGGSUTSTYR

Bestemmelsene i denne avtale gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.m. som måtte bli utlevert leietaker uten å være særskilt nevnt i avtalen.

 

FREMLEIE

Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lignende.) av utleiemaskinen/utstyret.

 

BETALINGSBETINGELSER

Standard betalingsbetingelser ved kredittkjøp/leie er netto pr 14 dager. Etter forfall belastes rente med 1% pr påbegynte måned.

 

FRASKRIVELSER

Utleier påtar seg intet ansvar for at utleiemaskinen tilfredsstiller leierens behov. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleie, skade som måtte bli påført personer eller ting, uten hensyn til om dette skyldes teknisk svikt eller uaktsomhet på utleiers side. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for tap som måtte oppstå som følge av utleieforholdet uten hensyn til skyld eller årsak. Leietaker påtar seg det fulle ansvar for ethvert krav som måtte bli reist mot utleier med bakgrunn i utleieforholdet, så vel prosessuelt som med hensyn til rettskraftig dom. Leietaker fraskriver seg enhver adgang til regress overfor utleier.

 

TVISTER

Alle tvister i tilknytning til denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem skal saken avgjøres ved de vanlige domstoler, med mindre partene enes om å bringe saken inn for voldgift. At en tvist er bragt inn til avgjørelse for domstol eller voldgift fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter bestillingen. Norsk rett skal legges til grunn for løsning av tvister.

 

LOVVALG, VERNETING, TVANGSFULLBYRDELSE

Alle uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen skal avgjøres i henhold til norsk rett. Partene vedtar RG Ekspert sitt hjemting som verneting for eventuelle søksmål som springer ut av Avtalen. Leietaker vedtar at utleiemaskinen/utstyret kan kreves tvangsutlevert uten søksmål dersom leien ikke blir betalt eller leietiden er løpt ut, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2. Alle utgifter i anledning tvungen tilbakelevering av utleiemaskinen/utstyret skal dekkes av Leietaker.

 

SÆRLIGE VILKÅR

Utstyret kan være leaset fra ulike leasingselskaper (LS) til Utleier og er i de tilfeller LS’s eiendom. Denne avtalen blir da å anse som en fremleieavtale. Om LS hever sin leasingavtale med Utleier, så har LS rett til å heve denne avtalen, og i den forbindelse bl.a. kreve at utstyret blir levert til LS eller den LS anviser. LS har alternativt rett til å overta Utleiers rettigheter i h.h.t. avtalen. I så fall overtar LS ingen av Utleiers forpliktelser etter avtalen. Evt. innsigelser, krav m.v. leietaker måtte ha etter avtalen eller for øvrig overfor Utleier i anledning avtalen kan ikke gjøres gjeldende overfor LS, men kun overfor Utleier, også om Utleier skulle gå konkurs. Leietaker kan derfor ikke foreta leiereduksjon eller stans i leiebetalingene overfor LS som følge av evt. forhold, innsigelser mv. som nevnt. Dette gjelder også ved evt. fremsatt og/eller gjennomført hevingskrav eller oppsigelse, samt for evt. innsigelser som leietaker måtte ha i h.h.t. serviceavtale, herunder om den inkluderes i leieavtalen. Evt. heving eller oppsigelse av denne leieavtalen fra leietakers side, også etter Dekningsloven

 • 7-7, skal uansett skje med eget, skriftlig forhåndsvarsel til LS. Varselet skal ha minst 14 dagers frist. Om LS i så fall ønsker å overta Utleiers rettigheter i h.h.t. avtalen, så kan ikke heving eller oppsigelse gjøres gjeldende overfor LS. Denne bestemmelsen eller andre vilkår tilknyttet LS´s rettigheter, bl.a. avtalt leie, kan ikke endres uten skriftlig aksept fra LS.

 

FORCE MAJEURE

Utleier fritas for sin leveringsplikt dersom levering hindres som følge av forhold utenfor utleiers kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, brann, streik og lockout. Leietaker er ikke berettiget til å kreve noen som helst erstatning på grunn av forsinket eller uteblitt levering forårsaket av nevnte omstendigheter. En midlertidig avbrytelse i benyttelsen av utleieobjektene, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leieren fra betaling av avtalt leie.

 

Ekstern Personvernserklæring kunder

RG Ekspert AS er opptatt av å verne dine personopplysninger. Denne erklæringen beskriver hvordan RG Ekspert AS behandler og bruker personopplysningene vi mottar fra deg som kunde, samt hvordan du kan kontakte oss dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

RG Ekspert AS mottar og lagrer personopplysninger (for eksempel navn, adresse, e-post, telefonnummer) som du formidler i kontakt med oss. Disse personopplysninger setter RG Ekspert AS i stand til å kunne levere maskiner og utstyr til deg som kunde.

RG Eksperts lagring av personopplysninger er basert på behovet for å kunne levere våre produkter til deg. RG Ekspert AS lagrer personopplysningene så lenge som nødvendig for å oppnå det formål som opplysningene er innsendt for. Dette innebærer at RG Ekspert AS sletter dine personopplysninger når slike opplysninger ikke lenger er nødvendig.

I alle våre maskiner med tenningslås er det installert GPS sporing. Dette er et kontrolltiltak som vi har implementert for å sikre RG Ekspert mot tapt utstyr, flåtestyring av våre maskiner herunder bistå våre sjåfører til å hente maskiner samt kvalitetssikre fakturering. Det er kun de som har et direkte behov for innsyn i GPS historikken som har adgang til å sjekke dette.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Som din leverandør, behandler vi følgende typer personopplysninger om deg:

Kontaktinformasjon: navn, stilling, adresse, e-post, mobil/telefonnummer og betalingsopplysninger, bestillingsopplysninger.

Vi kredittsjekker kunder. For at man skal få leie hos RG Ekspert må det foreligge en kredittsjekk som er 3 måneder gammel eller nyere. Privatkunder får gjenpartsbrev fra vår leverandør om dette. Experian er RG Eksperts leverandør for kredittsjekk.

GPS sporing: dersom du leier en maskin med tenningslås er det GPS installert i denne. Denne historikken blir lagret i ett år og blir deretter automatisk slettet.

 

Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Etterlevelse av avtale/kontraktfestede forpliktelser i kundeavtaler
 • Koordinering av logistikk
 • Kommunikasjon angående logistikk
 • Oppfølging av serviceintervaller på maskiner
 • Oppsøkende salg

 

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger på følgende rettslige grunnlag. Oppfyllelse av kontrakt- nødvendig informasjon for oppfyllelse av kontrakt.

Vi anser at RG Ekspert har en legitim interesse i å behandle dine persondata for alle formål nevnt over. Vår interesse i å kunne kommunisere relevant informasjon og markedsføring til deg, samt vår interesse i å oppfylle avtalen med deg eller det selskapet du representerer. RG Ekspert har utført en interesseavveining. Denne interesseavveiningen fastslår at vår legitime interesse i å behandle dine personlige opplysninger for de ovennevnte formål, oppveier interessen for at dine personlige data ikke behandles for disse formålene. Du har alltid rett til å motsette seg denne vurderingen. Du kan lese mer om dine rettigheter nedenfor.

 

Når deler vi dine personopplysninger?

Vi vil kunne dele dine personopplysninger med tredjepartsleverandører og selskaper innen Rental Group og som yter tjenester til RG Ekspert AS f.eks. Experian, forretningsutvikling, forskning og utvikling, juridisk, helse og sikkerhet, personal, økonomi, ERP og IT- systemleverandører med flere. Det blir inngått databehandleravtale med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av våre kunder.

Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS.

 

Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

RG Ekspert AS anvender ulike oppbevaringsperioder for ulike kategorier av dine personopplysninger. Når behandling av dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig med hensyn til lov eller de formål som disse ble innhentet for, vil RG Ekspert AS slette vedkommende personopplysninger. RG Ekspert har årlige gjennomganger og sletter regelmessig persondata i samsvar med intern rutine samt relevant lov/forskrift. GPS sporing blir automatisk slettet etter 1 år.

 

Hva er dine rettigheter?

Du kan når som helst be om retting eller sletting av dine personopplysninger. Du har rett til å be om en kopi av dine personopplysninger fra våre registre. Du har rett til å be om begrensninger i bruken av dine personopplysninger (for eksempel dersom du anser opplysningene for å være uriktige) eller avslutning av bruken av dine personopplysninger.